ОБЩИ УСЛОВИЯ

„Кохонес Брюъри“ ЕООД за ползване на уебсайта www.cohones.beer Съдържанието на тази интернет страница e съставено с информативна цел за представяне на компанията, както и за предлаганите от нея продукти и услуги. Публикуваната информация в сайта не трябва да бъде възприемана и интерпретирана като покана, реклама, оферта, предложение за конкретна сделка или друг търговски способ. Действителната сделка и нейните конкретните параметри, са съобразени с разпоредбите на българското законодателство. Общи Положения По смисъла на настоящите Общи Условия, понятия са използвани със следното значение: COHONES е запазена търговска маркана Кохонес Брюъри ЕООД „Кохонес Брюъри“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България в Търговския Регистър към Агенция по Вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. ХАДЖИ ДИМИТЪР, БОРУЙ № 92, вх. А, ет. 4, ап. 10, ЕИК: 204412779. Основната дейност на дружеството е „Производство на и търговия с всички видове бира, напитки и храни или свързани с тях продукти, производство на и търговия с всички допълнителни и спомагателни продукти на това производство и търговия“. Общите условия са задължителни за „Кохонес Брюъри“ ЕООД, както и за потребителите на предоставяните от него артикули и услуги. Използване на уебсайта С използването на www.cohones.beer Вие приемате тези Общи Условия, както и Политика за защита на лични данни и Политика за използване на Бисквитки, които могат да бъдат актуализирани и променяни по всяко време без предупреждение. Общите Условия, Политиката за защита на лични данни и Политиката за използване на Бисквитки са публикувани на сайта на български и на английски език. При противоречие в текстовете на двата езика е валиден текстът на български език. С използването на този Сайт всеки потребител декларира и гарантирате, че е навършили 18 (осемнадесет) години. Ако Вие не сте съгласни с тези Общи Условия или нямате навършени 18 (осемнадесет) години, Вие не сте оторизирани да използвате този Сайт. „Кохонес Брюъри“ ЕООД Ви предоставя възможността да разглеждате материалите от този сайт само за лична употреба, при условие че запазите всички авторски права и съответните означения, както и принадлежащи на други такива върху съответните копия на материалите. Материалите на този Сайт не могат да бъдат променяни по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Забранена е употребата на материали от този уебсайт на друг уебсайт или мрежова компютърна среда с каквито и да било цел. Материалите са под закрилата на авторското право и сродните му права и всяка тяхна употреба може да наруши авторски права или законови разпоредби. „Кохонес Брюъри“ ЕООД полага максимални усилия да предостави точна и актуална информация на сайта, което не изключва възможността да възникнат пропуски и неточности. Компанията се стреми непрекъснато да актуализира информацията, като съдържанието подлежи на промяна без предварително уведомление от страна на „Кохонес Брюъри“ ЕООД.

Политика за защита на личните данни

При използване на сайта www.cohones.beer към потребителите му се прилагат политиките за защита на личните данни на „ Кохонес Брюъри“ ЕООД. В качеството си на администратор на лични данни, „Кохонес Брюъри“ ЕООД има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашата лична информация. Ръководството на „Кохонес Брюъри“ ЕООД, осигурява съответствие със законодателството на ЕС и държавите-членки по отношение на обработването на личните данни и защитата на „правата и свободите“ на лицата, чиито лични данни „Кохонес Брюъри“ ЕООД събира и обработва съгласно Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679). Тази политика се прилага за всички клиенти, външни доставчици, потребители на сайта на „Кохонес Брюъри“ ЕООД и трети заинтересовани страни, както и от и за служители на дружеството. Спазването на законодателството за защита на данните е отговорност на всички служители на администратора, които обработват лични данни. Обработката на лични данни от „Кохонес Брюъри“ ЕООД се извършва в съответствие с принципите за защита на данните, посочени в Регламент (ЕС) 2016/679. Понятието „Лични данни„ включва всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице. „Кохонес Брюъри“ ЕООД събира и обработва следните категории лични данни:
 1. физическа идентичност: имена и паспортни данни (ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване, адрес, месторождение, телефони за връзка и др.);
 2. социална идентичност: данни относно образование и допълнителни квалификации (вид на образованието, място, номер и дата на издаване на дипломата), както и трудова дейност и професионална биография;
 3. семейна идентичност: данни относно семейното положение на физическото лице;
(наличие на брак, развод, брой членове на семейството, в това число деца до 18 години);
 1. икономическа идентичност: участието и/или притежаването на дялове или ценни книжа на дружества и др.;
 2. лични данни относно гражданскоправния статус на лицата, необходими за длъжностите, свързани с материална отговорност (напр. свидетелства за съдимост);
 3. данни за здравословното състояние (медицинско свидетелство при постъпване на работа, периодични прегледи, преминавани с оглед характера на работата, изпълнявана по трудовото правоотношение и изискванията за безопасни условия на труд);
Специални категории лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации и обработката на генетични данни, биометричните данни за уникално идентифициране на физическо лице, данни отнасящи се до здравето или данни относно сексуалния живот на физическо лице или сексуална ориентация. „Кохонес Брюъри“ ЕООД не обработва специални и/или чувствителни категории данни. Обработване на лични данни означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. Личните данни ще бъдат обработвани от „Кохонес Брюъри“ ЕООД законосъобразно, добросъвестно и прозрачно. Лични данни ще се събират от „Кохонес Брюъри“ ЕООД само за конкретни, изрично указани и законни цели. Личните данни ще се съхраняват от „Кохонес Брюъри“ ЕООД в такава форма, че субектът на данните може да бъде идентифициран само толкова дълго, колкото е необходимо за обработването. Личните данни ще бъдат обработени от „Кохонес Брюъри“ ЕООД по начин, който гарантира подходяща сигурност. При обработване на лични данни „Кохонес Брюъри“ ЕООД ще спазва принципа на отчетност съгласно Регламент (ЕС) 2016/679. Всяко физическо лице е субект на данни. В понятието „съгласие“ за „Кохонес Брюъри“ ЕООД се включва всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени. Субектът на данните може да оттегли своето съгласие по всяко време. Субектите на данни имат следните права по отношение на обработването на данни, както и на данните, които се записват за тях:
 1. Да отправя искания за потвърждаване дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните, както и информация кои са получателите на тези данни.
 2. Да поиска копие от своите лични данни от администратора;
 3. Да иска от администратора коригиране на лични данни когато те са неточни, както и когато не са вече актуални;
 4. Да изиска от администратора изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен“);
 5. Да иска от администратора ограничаване на обработването на лични данни като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.;
 6. Да направи възражение срещу обработване на негови лични данни;
 7. Да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за целите на директния маркетинг.
 8. Да се обърне с жалба до надзорен орган ако смята, че някоя от разпоредбите на ОРЗД е нарушена;
 9. Да поиска и да му бъдат предоставени личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 10. Да оттегли съгласието си за обработката на личните данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 11. Да не е обект на автоматизирано взети решения, които да го засягат в значителна степен, без възможност за човешка намеса;
 12. Да се противопостави на автоматизирано профилиране, което се случва без негово съгласие;
„Кохонес Брюъри“ ЕООД осигурява условия, които да гарантират упражняването на тези права от субекта на данни.

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

Сайтът ни www.cohones.beer използва „бисквитки“. Бисквитките са малки текстови файлове, създавани от уебсайтовете, които посещавате. Бисквитката ще помогне на сайта ни да разпознае Вашето устройство следващия път, когато го посетите и така да запази Ваши предпочитания и действия за определен период от време. Използването на т. нар. „бисквитки“ или „cookies” служи единствено за удобство и улеснение на потребителите при работата онлайн. „Бисквитките“ не съдържат информация, която може да идентифицира дадено лице (като например име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер), а само комбинация от компютър и уеб браузър. В зависимост от използвания браузър Вие имате възможност да разрешите или откажете съхранението на бисквитки от нашия сайт или да настроите известие, което при всяка нова „бисквитка“ ще иска разрешение за приемане или отказване. Повечето браузъри са настроени да приемат „бисквитки“ по подразбиране. Бисквитките може да бъдат изтрити от потребителя по всяко време. Приемането или отказването на тези „бисквитки“ може да бъде активирано или деактивирано от Вас чрез настройките на браузъра. Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки, когато пожелаете. Сайтът ни използват „бисквитки“, за да можем да изградим профил на вас и да ви покажем съответните продукти и услуги. Бисквитките са ни необходими, за да съберем статистическа информация или за да предоставим дадена функционалност на потребителите на сайта ни. Бисквитките, които ние използваме, съдържат само анонимна информация с цел подобряване на потребителското обслужване и на услугите ни. Бисквитките ни позволяват да работим по-добре и по-ефективно. С помощта на бисквитките „Кохонес Брюъри“ ЕООД получава информация, необходима за по-нататъшно развитие и подобряване на сайта www.cohones.beer