Политика за защита на личните данни

При използване на сайта www.cohones.beer към потребителите му се прилагат политиките за защита на личните данни на „ Кохонес Брюъри“ ЕООД. В качеството си на администратор на лични данни, „Кохонес Брюъри“ ЕООД има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашата лична информация. Ръководството на „Кохонес Брюъри“ ЕООД, осигурява съответствие със законодателството на ЕС и държавите-членки по отношение на обработването на личните данни и защитата на „правата и свободите“ на лицата, чиито лични данни „Кохонес Брюъри“ ЕООД събира и обработва съгласно Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679). Тази политика се прилага за всички клиенти, външни доставчици, потребители на сайта на „Кохонес Брюъри“ ЕООД и трети заинтересовани страни, както и от и за служители на дружеството. Спазването на законодателството за защита на данните е отговорност на всички служители на администратора, които обработват лични данни. Обработката на лични данни от „Кохонес Брюъри“ ЕООД се извършва в съответствие с принципите за защита на данните, посочени в Регламент (ЕС) 2016/679. Понятието „Лични данни„ включва всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице. „Кохонес Брюъри“ ЕООД събира и обработва следните категории лични данни:
 1. физическа идентичност: имена и паспортни данни (ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване, адрес, месторождение, телефони за връзка и др.);
 2. социална идентичност: данни относно образование и допълнителни квалификации (вид на образованието, място, номер и дата на издаване на дипломата), както и трудова дейност и професионална биография;
 3. семейна идентичност: данни относно семейното положение на физическото лице;
(наличие на брак, развод, брой членове на семейството, в това число деца до 18 години);
 1. икономическа идентичност: участието и/или притежаването на дялове или ценни книжа на дружества и др.;
 2. лични данни относно гражданскоправния статус на лицата, необходими за длъжностите, свързани с материална отговорност (напр. свидетелства за съдимост);
 3. данни за здравословното състояние (медицинско свидетелство при постъпване на работа, периодични прегледи, преминавани с оглед характера на работата, изпълнявана по трудовото правоотношение и изискванията за безопасни условия на труд);
Специални категории лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации и обработката на генетични данни, биометричните данни за уникално идентифициране на физическо лице, данни отнасящи се до здравето или данни относно сексуалния живот на физическо лице или сексуална ориентация. „Кохонес Брюъри“ ЕООД не обработва специални и/или чувствителни категории данни. Обработване на лични данни означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. Личните данни ще бъдат обработвани от „Кохонес Брюъри“ ЕООД законосъобразно, добросъвестно и прозрачно. Лични данни ще се събират от „Кохонес Брюъри“ ЕООД само за конкретни, изрично указани и законни цели. Личните данни ще се съхраняват от „Кохонес Брюъри“ ЕООД в такава форма, че субектът на данните може да бъде идентифициран само толкова дълго, колкото е необходимо за обработването. Личните данни ще бъдат обработени от „Кохонес Брюъри“ ЕООД по начин, който гарантира подходяща сигурност. При обработване на лични данни „Кохонес Брюъри“ ЕООД ще спазва принципа на отчетност съгласно Регламент (ЕС) 2016/679. Всяко физическо лице е субект на данни. В понятието „съгласие“ за „Кохонес Брюъри“ ЕООД се включва всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени. Субектът на данните може да оттегли своето съгласие по всяко време. Субектите на данни имат следните права по отношение на обработването на данни, както и на данните, които се записват за тях:
 1. Да отправя искания за потвърждаване дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните, както и информация кои са получателите на тези данни.
 2. Да поиска копие от своите лични данни от администратора;
 3. Да иска от администратора коригиране на лични данни когато те са неточни, както и когато не са вече актуални;
 4. Да изиска от администратора изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен“);
 5. Да иска от администратора ограничаване на обработването на лични данни като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.;
 6. Да направи възражение срещу обработване на негови лични данни;
 7. Да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за целите на директния маркетинг.
 8. Да се обърне с жалба до надзорен орган ако смята, че някоя от разпоредбите на ОРЗД е нарушена;
 9. Да поиска и да му бъдат предоставени личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 10. Да оттегли съгласието си за обработката на личните данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 11. Да не е обект на автоматизирано взети решения, които да го засягат в значителна степен, без възможност за човешка намеса;
 12. Да се противопостави на автоматизирано профилиране, което се случва без негово съгласие;
„Кохонес Брюъри“ ЕООД осигурява условия, които да гарантират упражняването на тези права от субекта на данни.